Wat zoekt u?
Welkom op de site van groep 
schooljaar 2018-2019  met juf Angela
 
Belangrijke data oktober:
 
Woensdag 3 oktober Start kinderboekenweek
Maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober Herfstvakantie
Maandag 22 oktober Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Woensdag 24 oktober Bezoek aan de Wieger (09:00u – 10:00u)

Oktober 2018

De omgekeerde oudergesprekken zijn weer achter de rug. Wat was het fjin om u enthousiast en vol trots over uw kind te horen vertellen en om met elkaar af te spreken wat wij van elkaar verwachten. 
We merken dat veel ouders ook graag thuis wat willen doen met hun kinderen. 
Een aantal mogelijkheden:

 • Start rekentuin weer op. Rekentuin stemt precies af op het niveau van uw kind. 

 • Oefen thuis elke dag met lezen, in ieder geval een kwartiertje per dag. Bezoek als het even kan ook de bibliotheek. Het lidmaatschap hiervan is gratis! 

 • Per blok (ongeveer 4 weken) krijgen de kinderen het signaaldictee mee naar huis. Deze woorden zouden we ook graag geoefend zien thuis. U heeft hier dan een week de tijd voor. De week erna staat het controledictee op het programma. 

 • Tafeltjes (tafelsommen): hiermee starten we binnenkort in de klas. Het gaat dan om het opzeggen van de tafel op volgorde, maar ook door elkaar. Voor de kinderen die er al aan toe zijn kunt u ook thuis beginnen met het oefenen van de tafeltjes. voor groep 4 zijn de tafeltjes van 1-2-5 en 10 het uitgangspunt. Maar we streven ernaar om ook de tafels van 3 en 4 te automatiseren. Voor de slimmeriken behoren de tafel van 6-7-8-9 natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Hoe meer tafeltjes er geautomatiseerd zullen zijn hoe prettiger de start in groep 5.  Informatie groep 4
 
Algemene informatie
 
De leerkrachten
Juf Angela is er van dinsdag tot en met vrijdag. Op maandag staat juf Francelle voor de klas. Juffrouw Femke en juffrouw Sanne geven ons extra ondersteuning gedurende de week. Op donderdag en vrijdag is ook juf Guusje  bij ons in de klas. Zij is tweedejaars student onderwijsassistent.

De kinderen
De kinderen zitten inmiddels al in groep 4. Wij stimuleren in groep 4 de zelfstandigheid. Dit speelt tijdens de les een steeds grotere rol, maar het heeft bijvoorbeeld ook betrekking op de gymles (heb ik mijn gymspullen bij me?).
 
Ziekmelding, tandarts, dokter
Zeker de eerste weken in groep 4 zijn heel belangrijk i.v.m. de nieuwe vakken die de kinderen krijgen. Probeer afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Verlof moet u bij de directie aanvragen.
 
Speelkwartier
Tijdens het speelkwartier krijgen de kinderen de tijd om naar het toilet te gaan, het fruit op te eten en buiten te spelen.
Wij merken dat er regelmatig fruitbakjes op school blijven liggen. Dit gaat schimmelen. Wij proberen de kinderen hier regelmatig op te attenderen, maar het hoort ook bij het zelfstandig worden dat ze hier zelf op letten!
 
Gym
Wat betreft de kleding verwachten we een korte broek en een t-shirt of een turnpakje en gymschoenen. De gymspullen gaan na de les mee naar huis toe i.v.m. de hygiëne. Wij gymmen dit jaar op maandagochtend en vrijdagochtend. De gymles van vrijdagochtend wordt gegeven door een gymleerkracht van Leef.

Handvaardigheid
Hiervoor hebben de kinderen een schort nodig. Dit kan bijvoorbeeld een oud overhemd zijn met lange mouwen. 

Muziek
Dit jaar krijgen wij muziekles van een echte muziekjuf! Juf Marga zal op dinsdagochtend de muzieklessen verzorgen. 
 
Toiletbezoek
We proberen het toiletbezoek tijdens de les te minimaliseren i.v.m. instructies tijdens de lessen. De kinderen kunnen voor schooltijd, tijdens pauzes en na schooltijd naar het toilet. De kinderen zijn dit gewend vanuit groep 3. Bespreek (medische) problemen met de leerkracht, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing.
 
Bibliotheek
BoS (bibliotheek op school)
We hebben een bibliotheek op school. De kinderen mogen op dinsdag, woensdag en donderdag na schooltijd boeken lenen.
 
Verjaardag vieren
Wij vieren de verjaardag in de klas. Graag vooraf even overleggen wanneer uw zoon/dochter wil trakteren. Het feest vindt doorgaans plaats rond het speelkwartier, tenzij het in ons programma op een ander tijdstip beter uitkomt. Probeer de traktaties niet te groot te maken en de juffen graag hetzelfde als de kinderen.

Activiteiten in groep 4
In het begin van het schooljaar gaan we naar Billy Bird park Hemelrijk. Op het einde van het schooljaar is de juffendag van groep 4.
 
Spullen meebrengen naar school
De kinderen mogen met sinterklaas/verjaardag een cadeautje meebrengen dat ze hebben gekregen. Soms is er een verzoek van de juf voor het meebrengen van spullen voor een thema in de klas.
 
Website van de school
Op de website van groep 4/facebook kunt u informatie lezen over wat er allemaal gebeurt in groep 4. Hier staan soms ook foto’s bij. Mocht u het niet prettig vinden dat uw zoon/dochter op Facebook of de website staat dan kunt u dat aangeven. Wij houden daar dan rekening mee.
 
Extra zorg
Indien uw kind problemen heeft met het leren wordt het in eerste instantie intern besproken: leerkracht en IB-er kijken, samen met het kind en de ouders hoe het beste hulp geboden kan worden. Indien dit onvoldoende resultaat oplevert kan het kind besproken worden in het zorgteam. Dit team bestaat uit 2 personen: onze IB-er en een orthopedagoge/GZ-psychologe: mevr. Joke van Hattum.
Zijn er problemen die verder reiken dan school, dan kan het kind besproken worden met de opvoedondersteuner: mevr. Lea van Ooijen van CJG. Zij kan benaderd worden door de leerkracht, door de IB-er , maar ook rechtstreeks door de ouders. Zij zal regelmatig op school aanwezig zijn en is ook telefonisch bereikbaar. Haar gegevens hangen op de prikborden in de gang.
Eén keer in de 6/8 weken komt het ZAT team bij elkaar: jeugdverpleegkundige GGD, wijkagent, opvoedondersteuner, IB-er, leerplichtconsulent (op afroep) i.v.m. afstemming over de regie.
 
Passend onderwijs: zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen.
Didactiek: Eén-zorg-route: basisgroep, instructiegroep, plusgroep en kinderen met een individueel handelingsplan.
 
 
 Methodes in groep 4
 
Rekenen
Wizwijs werkt met 2 boeken: een werkboek en een oefenboek.
Het werkboek wordt veelal samen gemaakt en besproken, dus geen extra correctie. In het oefenboek werken de kinderen meestal zelfstandig of in tweetallen.
Vaak begint een les met een doe-activiteit. Dit werkt erg verhelderend.
Er wordt gebruik gemaakt van concreet hulpmateriaal en foto’s, schema’s.
Er zijn 9 blokken. Ieder blok bevat 20 lessen. Les 15 van ieder blok is een toetsles, de zogenaamde voortgangstoets. Les 16 t/m 19 zijn extra oefenlessen waarin de zwakkeren extra begeleiding krijgen en de anderen zelfstandig vooruit kunnen. Les 20 is de herhalingstoets, als het goed is  moeten de zwakkeren de stof nu beheersen. Les 15 en 20 zijn meestal spellessen.
 
Op het eind van groep 4 kennen de kinderen o.a. de getallenlijn tot duizend en ze kunnen de getallen ook plaatsen op de getallenlijn. Daarnaast maken we sprongen op de getallenlijn van 10 en 100. Het optellen, aftrekken en daarnaast ook de keersommen hebben een belangrijke plaats in groep 4. Ook werken we aan het delen van getallen, denk hierbij aan de context waarbij er een aantal kinderen zijn die samen 20 knikkers hebben en hoe deze verdeeld kunnen worden. Dit (ver)delen loopt op tot 300.
We werken met gewichten (kilo’s), lengte (centimeters en meters) en geld (euro’s en eurocenten).
Waar in groep 3 gewerkt is aan het uitgebreid kloklezen met minuten, bepalen we in groep 4 hoelang iets duurt.
 
Taal
We maken gebruik van de methode Taal in beeld 2. Ieder blok werkt met een thema waar de lessen bij aansluiten en de thema’s komen in elke jaargroep op hetzelfde moment terug. Iedere les is opgebouwd uit verschillende fasen. We gaan eerst op verkenning zodat kinderen zich kunnen oriënteren op het onderwerp. Daarna volgt er een instructiemoment zodat de kinderen in de volgende fase aan de slag kunnen met de verwerkingsopdrachten. Als laatste is er een terugblik en de centrale vraag is “Wat heb ik geleerd?”.
De kinderen maken kennis met fictie en non-fictie, proza (verhalen), poëzie en toneel, het schrijven van verslagen, werkstukken, samenvattingen en artikelen en het communicatief schrijven van bijvoorbeeld een advertentie.
 
Spelling
We maken gebruik van de methode Spelling in beeld 2. De lessen zijn vanuit dezelfde lesfasen opgebouwd als de lessen van Taal in beeld 2. Er wordt gewerkt met hoofdstrategieën:
 1. de klankstrategie
Het klinkt als /ooj/ maar we schrijven ooi.
 1. de regelstrategie
Hoor je aan het eind van een woord de klank /t/? Maak het woord dan langer om te weten of je een d of een t schrijft.
 1. de onthoudstrategie
De ei klinkt hetzelfde als de ij. De kinderen leren dat ze deze woorden moeten onthouden door inprenting.
 
 
Lezen
In groep 3 werken we op school met de taal- en leesmethode Veilig leren lezen. In groep 4 gaan we verder met de methode die daarop voortbouwt: Estafette. Er is aandacht binnen deze lessen voor de verschillende leesniveaus. Ook wordt er gewerkt met materialen als Vloeiend & Vlot, wat vergelijkbaar is met Veilig & Vlot in groep 3.
 
Schrijven
We werken met de nieuwe versie van Pennenstreken.
Materialen die we hierbij gebruiken, zijn de richtingkaart, uitlegkaarten met alle letters en een schrijfschrift. We schrijven met pen.
In groep 3 hebben de kinderen hoofdletters leren lezen. In groep 4 staat iedere schrijfles in het teken van het schrijven van een nieuwe hoofdletter.
 
Onderstaande methodes gebruiken wij ook in groep 4
Leefstijl (sociaal/emotioneel), Let's go!, trefwoord, Argus clou (natuur en techniek). Alles is methodisch en is het vervolg op wat de kinderen in groep 3 gehad hebben.
 
Ipad/Chromebooks
Dagelijks kan er gebruik gemaakt worden van de chromebooks en ipad. Er wordt wekelijks gewerkt met Rekentuin, dit kan ook thuis. 
 
 
Citotoetsen en de AVI-lezen/DMT/Viseon
 1. Drie-minuut-toets(DMT):
  Dat is een woordleestoets. De kinderen lezen 3 kaarten. Elke kaart mogen ze een minuut lang zoveel mogelijk woorden proberen te lezen.
 2. AVI-lezen:
  Hierbij gaat het om zinnen/verhaaltjes lezen. Het gaat om correct lezen en op tempo lezen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen correct lezen. Het tempo gaat vanzelf omhoog als ze veel oefenen en de letters goed geautomatiseerd zijn. In januari is het de bedoeling dat de kinderen M4 (midden groep 4) halen en eind groep 4 E4 of meer. Lezen is belangrijk, meters maken! Niet te moeilijke boeken lezen, dat is slecht voor het leesplezier en daar leren ze niets van.
 3. Viseon:
Hierbij observeren wij de kinderen op sociaal/emotioneel vlak en vullen een leerkrachtlijst in. Vanaf groep 6 vullen de kinderen zelf ook een lijst in. Mochten de lijsten heel erg afwijken van elkaar dan gaan de leerkracht en de leerling hierover in gesprek.
 1. Andere toetsen in groep 3 zijn: rekenen/wiskunde, TTR, spelling, begrijpend lezen.
Alle toetsen worden afgenomen in januari en juni, behalve Viseon. Die nemen we in oktober af.
  
 
Rapporten
In september hebben we een oudergesprek over o.a. elkaars verwachtingen dit schooljaar. Er is dan ook een gesprekje tussen de leerkracht en het kind. Later in het schooljaar volgen er 2 rapporten. Op de rapporten staan letterwaarderingen en cijfers. Bij de methodegebonden toetsen zijn er schoolbreed afspraken gemaakt over de normering; de Citotoetsen hebben een onafhankelijke, landelijke normering (I t/m V). Het is het begin van een proces dat doorgaat tot groep 8. Verwacht geen negens en tienen. Een 8 is al erg hoog in groep 4.
 
Ouderhulp
De groepsouder wordt zo nu en dan ingeschakeld om ouders te benaderen voor het begeleiden van bijvoorbeeld een bezoek aan een museum. Voor dit jaar zijn onze groepsouders Ramona Hoonings en Yvonne Cornelissen.
Voor overige werkzaamheden in de school kunt u zich via een strookje in het begin van het nieuwe schooljaar opgeven. Alvast hartelijk dank voor uw hulp!
 
Boekbespreking en spreekbeurt
Dit schooljaar mogen de kinderen een boekbespreking doen. Een boekbespreking van kinderen, voor kinderen. De kinderen krijgen t.z.t. een formulier mee dat hen kan helpen bij het voorbereiden van hun boekbespreking. Er komt een lijst in de klas waar op komt te staan op welke datum ze aan de beurt zijn en de kinderen kunnen de titel van hun boek op laten schrijven. Dit gebeurt ruim op tijd, zodat ze tijdig weten wanneer ze aan de beurt zijn. Doel: oefenen van de mondelinge taalvaardigheid  en oefenen in het presenteren.
Daarnaast mogen de kinderen ook een spreekbeurt doen. Ook hiervoor krijgen ze een formulier mee dat hen kan helpen bij het voorbereiden van de spreekbeurt. Er komt een lijst in de klas waar kinderen zich zelf op in kunnen schrijven en hierbij kunnen ze ook het onderwerp invullen.
Wij maken verslagen van deze presentaties en dit gaat in een apart mapje (portfolio), dat de kinderen meekrijgen als ze naar de volgende groep gaan. Zo ontstaat een goed beeld van de mondelinge taalvaardigheid van groep 1 t/m 8.
 
Tv kijken in groep 4
Er wordt gekeken naar programma’s als Nieuws uit de natuur en Huisje Boompje Beestje.
 
 
Hopelijk is het allemaal een beetje duidelijk voor u. Mochten er toch nog vragen zijn, loop dan gerust even binnen of stuur ons een mailtje:
 
angela.stamps@prodas.nl 
 
 
Met vriendelijke groet,
Juf Angela 
Kalender
18oktober2018
herfstvakantie
19oktober2018
herfstvakantie
20oktober2018
herfstvakantie