Wat zoekt u?

Welkom op de site van groep 7, schooljaar 2018-2019


                                                                                

Informatie voor schooljaar 2018-2019
 
 
 
Wat staat er te gebeuren in groep 7?
  • Basis is gelijk aan die van groep 6; rekenen, taal, spelling, lezen, zaakvakken, enz.
  • Extra vak: Engels, 1x per week. Er zijn 3 toetsmomenten voor dit vak, maar er komt geen normering voor het rapport.
  • Elke dag wordt er gekeken naar de ochtenduitzending van het jeugdjournaal. Naar aanleiding van een stelling wordt er gediscussieerd in de klas.
  • Huiswerk en agenda. Eénmaal per week (op maandag) krijgen de kinderen huiswerk (rekenen, spelling of taal). Het huiswerk gaat mee naar huis, als het klaar is wordt het zelf nagekeken . Uiterlijk op donderdag moet het ingeleverd zijn. Op die dag volgt een klassikale bespreking. Waarom geven we huiswerk? Om de kinderen ermee bekend te maken en ze te leren om de agenda in te vullen. Ook het leren plannen is een onderdeel. Het is fijn als u af en toe eens meekijkt met uw kind bij het invullen en plannen in de agenda.
  • Tandarts/huisarts/ortho of andere zaken: U kunt uw kind een briefje meegeven of even mailen naar de leerkracht.
  • Op maandag en donderdag gym. Bij blessure o.i.d. is een briefje/mailtje van ouders verplicht.
  • Proefwerken van zaakvakken (deze worden ruim van te voren genoteerd in de agenda). Voor de zaakvakken krijgen de kinderen een samenvatting en een begrippenlijst mee naar huis om te leren.  Ook hier is begeleiding van ouders wellicht noodzakelijk (samen lezen, overhoren, plannen)
  • In groep 7 wordt een werkstuk gemaakt over een land naar eigen keuze. Door middel van een stappenplan maken de kinderen een werkstuk. Dit wordt thuis gemaakt. Ook hier is het fijn als u uw kind, indien nodig, hierbij begeleidt.
  • we hebben de beschikking over laptops en een i-pad in de klas. Deze worden ingezet voor extra oefenmateriaal voor spelling, rekentuin, taalzee of squla.  
 
Groepsplannen
Op de Piramide wordt gewerkt met groepsplannen voor rekenen, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen. We observeren de kinderen, voeren gesprekjes met ze en bekijken hun resultaten. Hun resultaten van de afgelopen jaren, van de toetsen, maar ook van hun dagelijkse werk.
Aan de hand van die gegevens worden de kinderen in 3 groepen ingedeeld:
Basisgroep: deze kinderen zijn gebaat bij een duidelijke uitleg en een korte inoefening, voordat ze aan het werk gaan.
Instructiegroep: Leerlingen die na de klassikale instructie en korte inoefening de stof nog onvoldoende beheersen om zelf aan de slag te gaan. Zij nemen plaats aan de instructietafel, waar ze extra uitleg krijgen. Meestal een vast groepje, soms ook op afroep andere kinderen die aanschuiven.
Plusgroep: kinderen die weinig uitleg nodig hebben en vaak zelf al weten wat ze moeten doen. Zij gaan na de klassikale instructie zelf aan de slag.
Deze vorm van werken vraagt om goede werkafspraken. Tijdens de verlengde instructie is de leerkracht even niet beschikbaar. Kinderen hebben hiervoor een vragenkaartje wat ze neerleggen als ze een vraag hebben. Na de verlengde instructie loopt de leerkracht via een (vaste)  route door de klas en helpt indien nodig bij een vraag van een kind.
De indeling van de subgroepen wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast waar nodig.
 
Toetsing
Naast de methode gebonden toetsen (toetsing van korte termijn), nemen we in januari en juni de CITO LVS toetsen af (toetsing van langere termijn).
Methode gebonden toetsen gaan over de stof van het laatst behandelde hoofdstuk of blok, dus een periode van een aantal weken.
De CITO toetsen toetsen de stof van het afgelopen half jaar.
Hierdoor kan het zijn dat een methode gebonden toets aardig wordt gemaakt, maar de uitslag van de CITO toets wat lager uitvalt.
Wij vinden het in ieder geval belangrijk dat kinderen op hun eigen niveau vooruit blijven gaan.
 
We nemen geen entreetoets meer af. Wel de reguliere LOVS toetsen E7 in juni. Waarom geen entreetoets meer?
In de afgelopen jaren blijkt, dat CITO een vooruitblik geeft van het uitstroomniveau van het kind. Deze komt in 90% van de gevallen niet overeen.
Hoe komt dit? Cito kijkt sec naar de totale scoren van het kind en maakt geen onderscheid in de verschillende onderdelen. Zo kan het zijn dat er voor begrijpend lezen op VMBO niveau wordt gescoord, voor rekenen op VWO niveau en dat daar een HAVO advies uitrolt.
Verder kijkt Cito niet naar het kind zelf en de heel belangrijke kind-kenmerken van uw zoon of dochter. Over wie gaat deze score eigenlijk?
De entreetoets werd altijd omgerekend naar een LOVS score. Hierin zat altijd een knik, die moeilijk te verklaren was.
Wij denken als team dat we een volledig beeld van de leerlingen hebben met de LOVS scores van voorgaande jaren (vanaf groep 5) en de M7 en E7 scores van dit schooljaar.
 
Oudergesprekken en rapportgesprekken
Op de jaarkalender kunt u de data teruglezen waarop de rapporten en de bijbehorende oudergesprekken plaatsvinden. Ook zal er in het begin van het schooljaar weer gelegenheid zijn voor de kennismakingsgesprekken over uw zoon of dochter. 
Aan het einde van het schooljaar volgt voor groep 7 een rapportgesprek waarbij ook het voorlopige advies besproken wordt. U ontvangt hier t.z.t. de nodige informatie over per e-mail.
 
Communicatie met leerkrachten
Heeft u vragen, wilt u iets doorgeven of zijn er onduidelijkheden? Loop gerust bij me binnen of stuur een mailtje.
ivonne.vandam@prodas.nl
 
Wilt u wijzigingen in telefoonnummer of e-mail adres aan mij doorgeven?

De klassenouders in groep 7 zijn Marina van de Munckhof en Yvonne Cornelissen. Zij zullen het eerste aanspreekpunt zijn bij een vraag naar hulpouders of extra begeleiding bij uitstapjes. 
 
 


 

Kalender
18oktober2018
herfstvakantie
19oktober2018
herfstvakantie
20oktober2018
herfstvakantie